Concurs pentru ocupare a 2 posturi pe perioadă nedeterminată

 

Centrul Școlar De Educație Incluzivă  Dumbrăveni, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante,  pe perioadă nedeterminată.

 • Administrator patrimoniu,
 • Muncitor de întreținere,

Condiţii generale de înscriere la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs de administrator patrimoniu sunt:

 • studii superioare tehnice / economice
 • Vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
 • Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 • Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul SSM, PSI);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

  Condiţii specifice necesare în vederea participării la concursul de Muncitor de întreținere

 • studii medii sau şcoală profesională, domeniul tehnic;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani
 • certificat de calificare profesională domeniul tehnic,
 • atestatul/cursul de fochist constituie un avantaj

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității
 2. curriculum vitae
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă şi după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Concursul se va desfăşura după următorul grafic:

 • 11.2017-15.12.2017 depunerea dosarelor, la secretariatul unităţii, zilnic între orele 9,00-12,00;
 • 18.12.2017 – verificarea dosarelor de concurs;
 • 19.12.2017 ora 10,00 – proba scrisă;
 • 20.12.2017 ora 10,00 – proba practică şi la ora 12,00 – interviu

Informaţii suplimentare la telefon 0269865537

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL ADMINISTRATOR PATRIMONIU:

 1. LEGEA nr. 22/1969, modificată si completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. LEGEA nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice
 3. H.G nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin Legea 98/19.05.2016
 4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 8. ORDIN nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 9. O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare – secțiunea VI ;
 13. Fişa individuală a postului – administrator patrimoniu

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MUNCITOR DE ÎNTREŢINERE

 1. Instalatii electrice – Intreţinere şi reparaţii, editura Didactica şi pedagogică, autori – ing. Niculae Mira şi ing. Constantin Neguş
 2. Lăcătuşărie generală mecanică, editura TANAVIOSOFT 2012
 3. Manualul de instalaţii sanitare, editura Artecno, Bucureşti 2010
  1. cap 2, pct 2.4.2 – Materiale şi echipamente specifice instalaţiilor interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă de consum
  2. cap 2, pct 2.5.2.3 – Hidranţi interiori şi echipamente de serviciu
 4. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 5. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare
 6. ORDIN nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 7. Fişa individuală a postului – muncitor de întreținere