Centrul Școlar De Educație Incluzivă Dumbrăveni organizează concurs în data de 05.12.2019, ora 10:00 pentru ocuparea funcției de asistent social, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

În conformitate cu HG 1027/11.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011.

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant condidații trebuie să îndeplinească conf. art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

 

 • CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoarepostului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 • CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE la concurs asistent social studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă

 

 • studii superioare: Asistență socială
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale
 • abilitați de comunicare și relații publice
 • disponibilitate privind munca pe teren
 • cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC, birotică)

 

 • ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității
 2. copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și specialitatea studiilor (REVISAL);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 7. curriculum vitae
 8. alte documente relevante

actele prevăzute la pct 2), 3), 4) se prezintă însoţite de documentele originale

 

 • BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL

 

 • Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale;
 • HG 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție socială a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;
 • Ordonanta 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată
 • Codul Deontologic nr. 1/2007 al profesiei de asistent social;
 • HG 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129, alin. (1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 • Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar.
 • Ordin comun 5805/23.11.2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

 

 • TEMATICA PENTRU CONCURS

 

 • sistemul de servicii sociale;
 • măsuri integrate de asistență socială;
 • tipologia serviciilor sociale;
 • personalul care acordă servicii sociale;
 • beneficiarii serviciilor sociale și procedura de acordare a serviciilor sociale;
 • drepturile persoanelor cu handicap;
 • servicii și prestări sociale;
 • orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă;
 • formele învățământului special și special integrat;
 • organizarea învățământului special și special integrat;
 • drepturile materiale și alocațiile zilnice de hrană pentru copiii / elevii / tinerii din sistemul de învățământ special și special integrat;
 • evaluarea copiilor, elevilor și tinerilor cu CES;
 • asistența psihoeducațională a copiilor, elevilor și tinerilor cu CES;
 • orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu CES;
 • seviciile oferite de către CȘEI și beneficiarii acestor servicii
 • învățământul special și special integrat;
 • abilități de operare PC (Word, Excel)

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE PROBE:

  • Lucrare scrisă – 100 puncte
  • Interviu          – 100 puncte

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul CȘEI DUMBRĂVENI str. T. VLADIMIRESCU, nr.32, până la data de 03.12.2019 ora 12:0 Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrul Școlar De Educație Incluzivă Dumbrăveni – Secretariat tel. 0269865537

 

Concursul se va desfășura la sediul CȘEI Dumbraveni, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs Data/perioada Observații
Publicarea anunțului 14.11.2019 Site ISJ SIBIU, Site unităţii, Sediul unităţii, A.J.O.F.M Medias şi sediul Primăriei Dumbrăveni
Depunerea dosarelor de înscriere 18.11.2019 – 03.12.2019, intre orele 10:00 – 12:00 La secretariatul unităţii din loc. Dumbrăveni, str. T. Vladimirescu, nr. 32
Verificarea și validarea dosarelor 04.12.2019, orele 09:00 – 11:00 La sediul unităţii unităţii
Publicarea listei candidaților dupӑ verificare / validare dosare 04.12.2019, ora 11,30 La sediul unităţii unităţii
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor 04.12.2019, orele 12:00 -14:00 La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor după contestații 04.12.2019, ora 14,30 La sediul unităţii unităţii
Proba scrisă 05.12.2019, orele 10:00 -12:00 La sediul unităţii unităţii
Afișare rezultate 05.12.2019, ora 15:00 La sediul unităţii unităţii
Depunerea contestațiilor la proba scrisa 06.12.2019, orele 09:00 – 10:00 La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor după contestații 06.12.2019, ora 12:00 La sediul unităţii unităţii
Interviul 09.12.2019, începând cu ora 10:00(minim 15 min de candidat) La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor 10.12.2019, ora 10:00 La sediul unităţii unităţii
Depunerea contestațiilor 10.12.2019, orele 11:00 – 13:00 La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor finale 11.12.2019, ora 10:00 La sediul unităţii unităţii

 

Director,

Prof. Prodan Vasile Mircea