Anunț concurs

Concurs pentru ocuparea unui post didactic de

profesor psihopedagogie specială

Consiliul de Administrație al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni, cu sediul în loc. Dumbrăveni, str. T. Vladimirescu, nr. 32, tel. 0269865537 anunță organizarea concursului, pentru ocuparea unui post didactic de: profesor psihopedagogie specială, pe perioadă determinată.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 29.03.2017 – 30.03.2017, între orele 09,00 – 13,00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 31.03.2017
 3. Proba scrisă – 03.04.2017, ora 09,00
 4. Proba interviu – 03.04.2017, ora 13,00
 5. Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiile – 04.04.2017
 6. Afișarea rezultatelor finale 05.04.2017

La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Proba scrisă și interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,
La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

 • Copii de pe actele de studii, foaia matricolă
 • Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele)
 • Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
 • Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

Director,

Prof. Prodan Vasile Mircea