ANUNȚ – organizare concurs pentru ocuparea functiei de Informatician

ANUNȚ

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMBRĂVENI

Organizează concurs în data de 19.10.2020, ora 10:00 pentru ocuparea funcției de  

Informatician – studii superioare, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

          În conformitate cu HG 1027/11.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011.

          Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant condidații trebuie să îndeplinească conf. art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

 1. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

– vârstă minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoarepostului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 1. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE la concurs informatician – absolvirea cu diploma, a unei instituții de învățământ superior
 1. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității
 2. copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și specialitatea studiilor (REVISAL);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 7. curriculum vitae
 8. certificat de integritate comportamentală
 9. alte documente relevante

*actele prevăzute la pct 2), 3), 4) se prezintă însoţite de documentele originale

 1. BIBLIOGRAFIE

-PC Depanare și modernizare – ediţia IV, Autor: Scott Muller, Editura Teora.

-Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeş, Editura: Aeternitas, Alba Iulia, 2009

-Microsoft Office 2007 5 în 1, Autor: Greg Perry, Editura Teora, 2008

-Reţele locale de calculatoare – proiecte şi administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban, Editura Teora

-Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999

-Windows Server 2003 pentru administratori, Autori: Nelson Ruest, Danielle Ruest, Editura ALL

-Reţele Windows, Servere şi clienţi. Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban, Gabriel Cristescu, Editura Polirom

-Administrarea şi configurarea sistemelor Linux (ediţia a IIa) Autor: D. Acostăchioaie, Editura Polirom, Iaşi, 2003

 1. TEMATICA PENTRU CONCURS

A. PC-utilizare, depanare, întreținere

-Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte, depanare

-Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicații

-Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere, multifuncționale

-Cunoștințe de operare în suita de programe Microsoft Office.

            B. Rețele de calculatoare

Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale

-Cunoştinţe generale despre echipamente de reţea (configurare switch, access point, router wireless)

-Configurare şi administrare reţele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows Server

-Cunoştinţe generale despre sistemele de operare UNIX/LINUX

 CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE PROBE:

– Lucrare scrisă  – 100 puncte

– Interviu            – 100 puncte

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul CȘEI DUMBRĂVENI str. T. VLADIMIRESCU, nr.32, până la data de 15.10.2020 ora 12:00

Relații suplimentare se pot obține la sediul CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ DUMBRAVENI – SECRETARIAT tel. 0269865537

Concursul se va desfășura la sediul CȘEI Dumbrăveni, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs Data/perioada Observații
Publicarea anunțului 21.09.2020 Site ISJ SIBIU, Site unităţii, Sediul unităţii, A.J.O.F.M Medias şi sediul Primăriei Dumbrăveni
Depunerea dosarelor de înscriere 01.10.2020 – 15.10.2020, intre orele 10:00 – 12:00 La secretariatul unităţii din loc. Dumbrăveni, str. T. Vladimirescu, nr. 32
Verificarea și validarea dosarelor 16.10.2020, orele 09:00 – 11:00 La sediul unităţii unităţii
Publicarea listei candidaților dupӑ verificare / validare dosare 17.10.2020, ora 11,30 La sediul unităţii unităţii
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor 17.10.2020 orele 12:00 -14:00 La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor după contestații 17.10.2020, ora 14,30 La sediul unităţii unităţii
Proba scrisă 19.10.2020, orele 10:00 -12:00 La sediul unităţii unităţii
Afișare rezultate 19.10.2020, ora 15:00 La sediul unităţii unităţii
Depunerea contestațiilor la proba scrisa 20.10.2020, orele 09:00 – 10:00 La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor după contestații 20.10.2020, ora 12:00 La sediul unităţii unităţii
Proba practica/Interviul 21.10.2020, începând cu ora 10:00 (minim 15 min de candidat) La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor 22.10.2020, ora 10:00 La sediul unităţii unităţii
Depunerea contestațiilor 22.10.2020, orele 11:00 – 13:00 La sediul unităţii unităţii
Afișarea rezultatelor finale 23.10.2020, ora 13:00 La sediul unităţii unităţii

Director,

Prof. Prodan Vasile Mircea