Centrul Școlar De Educație Incluzivă  Dumbrăveni, organizează:concurs pentru ocuparea unui post de paznic,  pe perioadă nedeterminată.

Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii::

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. atestat de agent de pază;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului :

 • studii medii;
 • certificat de calificare profesională de agent de pază şi ordine.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 luna anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului:

 • data limita pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs  – 31.05.2017 ;
 • proba scrisă – 7.06.2017, ora 1000;
 • interviu – 8.06.2016  ora 1000.

La depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor primi relaţii suplimentare

Informaţii suplimentare la telefon 0269865537

Bibliografie

 • Legea nr. 333/ 8.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in M.O. nr. 525/ 22.07.2003, cu modificările si completările ulterioare
 • H.G. nr. 301/ 11.04.2012 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in M.O. nr. 335/ 17.05.2012, cu modificările si completările ulterioare
 • Ordinul 5573/7.10.2011 – Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
 • Legea 53/24.01.2003 cu modificările si completările ulterioare